Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
Národní památkový ústav Logo UJEP Ministerstvo kultury

Projekt je financován Ministerstvem kultury České Republiky z PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI)

Příjemce-koordinátor:
Národní památkový ústav

Příjemce:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Hlavní řešitelé:
PhDr. Petr Hrubý; PhDr. Kamil Podroužek PhD.

ID Projektu:
DF12P01OVV009

Doba trvání:
2012-2015

Popis projektu:

Cílem projektu je přispět k zachování kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, která je z hlediska historické zátěže a aktuálního stavu regionu jednou z nejproblematičtějších oblastí ČR, a to prostřednictvím následujících dílčích cílů:
  1. U vybraných ohrožených památek podrobná geodetická a fotogrammetrická dokumentace, stereofotogrammetrie, tvorba 3D modelů; digitální nedestruktivní diagnostika konstrukcí a materiálů, termoluminiscenční kamerové měření, RTG analýza.

  2. Na základě získaných zkušeností vytvoření metodik dokumentace a digitalizace jednotlivých typů ohrožených památek.

  3. Vytvoření databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů, aktualizace údajů o technicko-stavebním stavu jednotlivých objektů.

  4. Vytvoření příslušných datových sad ohrožených objektů památkového zájmu v technickém a metodickém rámci struktury stávajícího systému IISPP/GIS NPÚ. Jejich vizualizace vytvořením specializované mapy vybraných typů ohrožených památek, včetně typologie. On-line mapa bude aplikací pro prezentaci a další aktualizaci údajů.

  5. Vytvoření specializované mapy ohrožených památek, včetně typologie jednotlivých skupin: sakrální architektura, lidová architektura, městské domy, drobné památky. Mapa bude otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů.

  6. Vytvoření rekonstrukční mapy krajiny, vývoj krajiny, interpretace a tvorba rekonstrukčních map, časoprostorový vývoj krajinné struktury (land use – land cover), časoprostorové změny intravilánu sídel.

  7. Realizace pilotního výstavního projektu „Milešov – proměny kulturní krajiny ve středověku a novověku“, který bude prezentovat dokumentaci a digitalizaci nemovitého kulturního dědictví na příkladu unikátně dochované barokní krajiny a památek na katastru obce Milešov. Součástí projektu „Milešov“ bude realizace výstavního katalogu, odborné monografie a školního programu s metodikou s cílem propagovat problematiku kulturního dědictví regionu na středních a základních školách.